Babaji's Kriya Yoga
Babaji's Kriya Yoga Images
English Deutsch Français Français
Español Italiano Português Português
Japanese Russian Bulgarian Dansk
Arabic Farsi Hindi Tamil
Turkish Chinese Polish  Estonian

              

Indvielsens betydning

ved M . Govindan

Indenfor Babajis Kriya Yoga er indvielsens betydning ofte blevet overset. Indvielse er en hellig handling som giver et individ hans eller hendes første oplevelse af et middel til at erkende en sandhed. Dette middel er en kriya eller ’praktisk yogisk teknik’, og sandheden er en åbning til den evige og uendelige Ene. Fordi denne sandhed er hinsides navn og form kan den ikke udtrykkes via ord eller symboler. Men den kan opleves for så vidt man har en lærer, der kan dele hans eller hendes egen levende oplevelse af sandheden. Teknikken er måden hvorigennem læreren deler midlet til at erkende sandheden i sig selv med eleven.

Under en indvielse finder der altid en transmission af energi og bevidsthed sted mellem indvieren og den indviede, også selvom den indviede måske ikke er klar over det. Transmissionen kan være mindre effektiv hvis eleven er fuld af spørgsmål, tvivl eller tænker på alt muligt andet. Så læreren forsøger at forberede eleven på forhånd og at kontrollere omgivelserne så at disse potentielle forstyrrelser minimeres. Den der står for indvielsen indoptager rent faktisk modtagerens bevidsthed og begynder at ekspandere den udover dens vanemæssige mentale og vitale grænser. Der sker en form for nedsmeltning af de almindelige mentale og vitale grænser mellem indvieren og modtageren hvilket i høj grad letter bevidsthedens bevægelse til et højere plan. Ved at gøre det åbner han modtageren op for erkendelsen af eksistensen af sin egen sjæl eller højere Selv, som indtil da for de flestes vedkommende har været sløret til. Ved således at rejse modtagerens bevidsthed opnår denne i det mindste et glimt af sin egen iboende potentielle bevidsthed og kraft. Det er det der menes når man taler om at disciplens kundalini rejser sig. Det sker som oftest ikke på nogen dramatisk måde på én og samme gang, men snarere gradvist over en periode, afhængig af hvor omhyggelig og udholdende eleven er med at få praktiseret hvad han/hun har lært.

For at indvielsen skal være effektiv er to ting essentielle: forberedelsen af eleven eller modtageren og tilstedeværelsen af en indvielsesmester, der har erkendt hans/hendes Selv. Mens de fleste spirituelle søgende lægger mest vægt på sidstnævnte og søger med lys og lygte efter ’den perfekte Guru’ - glemmer de ofte helt at forberede sig selv på at blive en perfekt discipel. Mens Guruen eller læreren nok vil kunne pege og vise dig i den rigtige retning er det helt og holdent op til dig selv selv at forpligte dig til at følge pågældende vej. Selvom den søgende måske er intellektuelt engageret til at følge retningslinierne sker det ofte at den menneskelige natur gør sig gældende og får ham til at glemme sine smukke idealer og i stedet vakle i distraktion, tvivl eller begær. Med andre ord, selvom man lykkes med at finde den perfekte lærer er det reelt set fuldstændig nyttesløst hvis ikke man fra sin egen side har opdyrket disciplens kvaliteter af tillid, udholdenhed, oprigtighed og tålmodighed - da vil indvielsens virkning være ligeså frugtesløs som hvis man forsøgte at plante et frø på et cementeret fortov.

Af samme grund har indvielsen traditionelt været forbeholdt de individer, som først har forberedt sig selv, somme tider år i forvejen. Selvom den første indvielse måske bliver stillet til rådighed for et større antal aspiranter vil kun de, der virkelig gør en indsats og kultiverer disciplens kvaliteter få lov at gå videre til de højere indvielser. Som Jesus udtrykte det: ” mange er kaldet, men få er udvalgte” - kun få opfylder alle de krav der stilles til en discipel.

En hengiven er den, der søger en vej eller en lærer - og det kan tage meget lang tid indtil man endelig er parat til at forpligte sig selv i forhold til en specifik lærer eller disciplin. Man hopper måske fra den ene lærer til den anden, lytter, betragter, eksperimenterer lidt som en lille klog forbruger, der checker priser og kvaliteter forskellige steder før hun beslutter sig endeligt for hvor købet skal foretages. På slutningen af det stadie bliver man discipel og går nu helhjertet ind i lærerens foreskrevne spirituelle disciplin. Eftersom enhver spirituel disciplin kræver at man yder en vedholdende indsats gennem en vis -længere - periode før den vil bære synlig frugt, er det nødvendigt at man har en grundlæggende tillid til metodens effektivitet og en tro på at resultaterne nok skal komme - før eller siden - når bare man holder ud og bliver ved - og at man har støtten fra en lærer, foruden guddommelig nåde. Hvis læreren er autentisk vil han/hun altid være parat til at besvare elevens anmodninger eller henvise ham til én, der kan det. Guddommelig nåde er altid tilstede og tilgængelig for den, der ved at åbne sig for den. Så det der kan volde problemer er primært studentens tillid og udholdenhed. Læreren eller guruen kan starte processen op via indvielsen og ’stå på sidelinjen’ og komme med opmuntrende tilråb, men det er nu engang studenten selv, der må lægge alle sine kræfter i med tillid og vedholdenhed.

Vil de være effektive hvis man lærer kriyaerne eller teknikkerne uden en indvielse? Med forståelsen af ovenstående vil svaret være et klart nej! Det er derfor det at lære teknikkerne fra bøger eller fra lærere, der ikke er autentiske, det vil sige som ikke selv har oplevet sandheden i det de belærer om, er u-inspirerende og kedsommeligt. Også selvom de måtte være nok så velforberedte og uanset studenten selv måtte være dybt oprigtig og seriøs. Der er en helt essentiel hellig transmission af bevidsthed og energi som finder sted mellem initiatoren og modtageren som går ind og ’bemyndiger’ teknikkerne. Det er derfor traditioner baseret på indvielse er lykkedes med at overleve gennem tiderne og den direkte oplevelse af sandheden er blevet givet videre fra lærer til elev og generation til generation på meget effektiv manèr. Deres styrke ligger i kraften og bevidstheden hos dem, der har udført teknikkerne intenst og ihærdigt og derigennem erkendt deres sandhed. Vi ærer vort højeste Selv når vi ærer indvielsen ved at praktisere det de har lært os med udholdenhed og tålmodighed.


Copyright Marshall Govindan, december 2002. Alle rettigheder reserveret.

Artikler

Babajis Kriya Yoga Hjemmeside

©1995 - 2024 - Babajis Kriya Yoga og Publikationer - Alle Rettigheder Reserveret. ”Babaji’s Kriya Yoga” er et registreret service mærke)   ॐ Mahavatar Babaji ॐ